Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet Wrocławski

Jeden z najstarszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej posiadający ponad 300-letnie tradycje. Największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Wśród absolwentów tej uczelni jest 9 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, chemii, literatury i medycyny.

O uczelni Kierunki studiów Zobacz harmonogram Dokumenty Opłaty Kontakt

O uczelni

Uniwersytet Wrocławski – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy około 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. To trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+.

Na Uniwersytecie Wrocławskim na niemalże 150 kierunkach studiów kształci się blisko 22 000 studentów, w tym około 15 500 na studiach stacjonarnych. Ponad 1 300 z nich to cudzoziemcy.

Kierunki studiów

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim przez poszczególne jednostki – wydziały i instytuty. Część z tych wydarzeń będzie odbywała się stacjonarnie, część natomiast zdalnie.

 • 244 specjalizacje i specjalności
 • niemalże 150 kierunków
 • 30 kierunków prowadzonych w języku angielskim
 • 2 kierunki interdyscyplinarne

Kierunki studiów prowadzone w języku polskim – TUTAJ

Kierunki studiów prowadzone w języku angielskim – TUTAJ

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

3 czerwca 2024 r. – początek rejestracji w systemie IRK

 • Skorzystaj z wyszukiwarki kierunków na stronie REKRUTACJA Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybierając kierunek w jego opisie dowiesz się m.in. jakie dokumenty są wymagane oraz gdzie i kiedy odbędzie się postępowanie rekrutacyjne.
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów  IRK 3 czerwca 2024
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 11 lipca 2024
3 Postępowanie rekrutacyjne

/konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

12, 15, 16 lipca 2024
I etap
4 Ogłoszenie I listy zakwalifikowanych do złożenia dokumentów
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
17 lipca 2024
5 Ogłoszenie I listy rezerwowej

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

17 lipca 2024
6 Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

18, 19, 22, 23 lipca 2024

 

7 Ogłoszenie I listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

24 lipca 2024
II etap
8 Ogłoszenie II listy zakwalifikowanych do złożenia dokumentów
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
24 lipca 2024
9 Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

25, 26 lipca 2024
10 Ogłoszenie II listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

29 lipca 2024

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy rekrutacji 2023/2024:

 • podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRKa i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną, lub zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku wystąpienia różnicy w danych osobowych między dokumentami (np. zmiana nazwiska) wymagane jest dodatkowo, do wglądu, zaświadczenie o zmianie danych osobowych),
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo umowy z NFZ. W przypadku braku wymienionych wyżej dokumentów na etapie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia przez kandydata zobowiązania do przedłożenia tych dokumentów w terminie późniejszym,
 • decyzja o przyznaniu stypendium – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA,
 • dokument uprawniający do studiowania na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat (jeżeli dotyczy)

Dokumenty mogą zostać doręczone w wyznaczonym w harmonogramie terminie oraz miejscu przez upoważnioną przez kandydata osobę na podstawie pełnomocnictwa.


W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Koszt studiów stacjonarnych:

Studia w j. polskim: Pierwszy rok studiów od 2350 euro do 2650 euro w zależności od kierunku,
następny rok od 2200 euro do 2500 euro w zależności od kierunku
Studia w j. angielskim:  Pierwszy rok studiów – od 3150 euro do 3650 euro w zależności od kierunku,
następny rok od 3000 euro do 3500 euro w zależności od kierunku

Opłata rekrutacyjna – 20 euro

Kontakt

Studia w języku polskim

DZIAŁ NAUCZANIA
gmach główny, pok. 238
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska
poniedziałek–piątek 10.00–15.00
tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55
rekrutacja@uwr.edu.pl

Studia w języku angielskim

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL OFFICE)
gmach główny, pok. 36
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska
poniedziałek–piątek 9.00–14.00 (środa nieczynne)
tel. +48 71 375 28 77
international@uwr.edu.pl