Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet Wrocławski

Jeden z najstarszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej posiadający ponad 300-letnie tradycje. Największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Wśród absolwentów tej uczelni jest 9 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, chemii, literatury i medycyny.

O uczelni Kierunki studiów Zobacz harmonogram Dokumenty Opłaty Kontakt

O uczelni

Uniwersytet Wrocławski – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy około 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. To trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+.

Na Uniwersytecie Wrocławskim na niemalże 150 kierunkach studiów kształci się blisko 22 000 studentów, w tym około 15 500 na studiach stacjonarnych. Ponad 1 300 z nich to cudzoziemcy.

Uniwersytet Wrocławski dla kandydatów zarejestrowanych w Study in Wroclaw którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji i zmieścili się w limicie przyjęć oferuje:

Kierunki studiów

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim przez poszczególne jednostki – wydziały i instytuty. Część z tych wydarzeń będzie odbywała się stacjonarnie, część natomiast zdalnie.

 • 244 specjalizacje i specjalności
 • niemalże 150 kierunków
 • 30 kierunków prowadzonych w języku angielskim
 • 2 kierunki interdyscyplinarne

Kierunki studiów prowadzone w języku polskim – TUTAJ

Kierunki studiów prowadzone w języku angielskim – TUTAJ

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

3 czerwca 2024 r. – początek rejestracji w systemie IRK

1) Harmonogram rekrutacji 2024/2025 dla oferty w języku polskim można znaleźć tutaj (zakładka „Harmonogram”. Terminy dla każdego kierunku i stopnia studiów są indywidualnymi)

2) Harmonogram rekrutacji 2024/2025 dla oferty w języku angielskim znajduje się tutaj.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy rekrutacji 2024/2025:

Wymagane dokumenty na studia w języku polskim I stopnia i jednolite magisterskie:

 • podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem w sprawie ubezpieczenia,
 • świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski, lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty,
 • apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy matur IB i EB),
 • tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski*,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1**,
 • oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy kandydatów niepełnoletnich). W przypadku złożenia oświadczenia przez jednego z rodziców, należy dołączyć skan aktu zgonu albo dokumentu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica. W przypadku opiekunów należy załączyć również skan orzeczenia sądowego potwierdzającego status opiekuna (jeżeli dotyczy),
 • decyzja o przyznaniu stypendium – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA (jeżeli dotyczy)
 • dokument uprawniający do studiowania na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat (jeżeli dotyczy)

*Dokumenty mogą zostać doręczone w wyznaczonym w harmonogramie terminie oraz miejscu przez upoważnioną przez kandydata osobę na podstawie pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty na studia w języku polskim II stopnia:

 • podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem w sprawie ubezpieczenia,
 • dyplom uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w Polsce z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski, lub w wyniku postępowania nostryfikacyjnego,
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
 • tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski*,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1**,
 • decyzja o przyznaniu stypendium – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA (jeżeli dotyczy)
 • dokument uprawniający do studiowania na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat (jeżeli dotyczy)

Dokumenty mogą zostać doręczone w wyznaczonym w harmonogramie terminie oraz miejscu przez upoważnioną przez kandydata osobę na podstawie pełnomocnictwa.

* Tłumaczenia na język polski dokumentów, których oryginały wydane są w języku innym niż język polski powinno być wykonane przez:

 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych  lub
 2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (Polskie przedstawicielstwa na świecie) lub
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument (Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i organizacje międzynarodowe w Polsce)

** Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • Kartę Polaka,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • uzyskane w Polsce świadectwo dojrzałości,
 • uzyskany w Polsce dyplom ukończenia studiów wyższych.

UWAGA! Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego powinien być zamieszczony w systemie IRK.

Wymagane dokumenty na studia w języku angielskim: https://international.uni.wroc.pl/en/admission-full-degree-studies/required-documents

Opłaty

Koszt studiów na Uniwersytecie Wrocławskim zależy od kierunku, stopnia i trybu studiów, języka w którym są prowadzone zajęcia. Żeby sprawdzić wysokość opłat – prosimy kierunek, na który składa się dokumenty i w zakładce „Opłaty”, można znaleźć wszystkie informacje na temat kosztu studiów.

Opłata rekrutacyjna dla studiów w języku polskim wynosi 85 zł, a na studia w języku angielskim 20 euro.

Kontakt

Studia w języku polskim

DZIAŁ NAUCZANIA
gmach główny, pok. 238
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska
poniedziałek–piątek 10.00–13.00
tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55
rekrutacja@uwr.edu.pl

Studia w języku angielskim

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL OFFICE)
gmach główny, pok. 36
Ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, Polska
poniedziałek–piątek 9.00–14.00 (środa nieczynne)
tel. +48 71 375 28 77
international@uwr.edu.pl