Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Łączy dziedzictwo i najlepsze tradycje z innowacyjnością. Studiuje tu ponad 9 000 studentów.

Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności, nowoczesną infrastrukturę i zaplecze dydaktyczne, komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w domach studenckich, obiekty sportowe (m.in. siłownia, kryty basen, boiska do siatkówki i koszykówki).

Wysoka jakość nauczania i badań naukowych kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów.

Ciekawe informacje o uczelni:
– Trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) uzyskały prestiżowego statusu KNOW (Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące).
– Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej otrzymały najlepszą ocenę  A+, a Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – ocenę A pod względem działalności naukowej i badawczo – rozwojowej.
– Ranking Perspektyw 2020:
 Geodezja i kartografia 1 miejsce,
 Kierunki o żywieniu i żywności – 1 miejsce,
 Weterynaria – 2 miejsce,
 Biotechnologia – 3 miejsce,
 Zootechnika – 3 miejsce.
Finalnie UPWr na mocnej 25 pozycji w rankingu ogólnym, 5 pod względem potencjału naukowego i 2 miejscu wśród uczelni rolniczych.
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej EAEVE Certificate of Approval
– Studentka IV roku kierunku weterynaria, Safoura Reza, wygrała konkurs INTERSTUDENT (dla najlepszych zagranicznych studentów uczących się w Polsce) w 2018 roku
– Studenci mają możliwość wyjazdu przez program ERASMUS+ do jednej z 128 uczelni partnerskich.
– Studenci mogą się rozwijać w jednym z 90 kół naukowych, 10 organizacji i grup twórczych, 18 sekcji sportowych.

Rekrutacja 2020

Rekrutacja krok po kroku.

Wykaz polskojęzycznych kierunków.

Kierunki anglojęzyczne.

Procedura rekrutacji:

Należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni (apply.upwr.edu.pl) W systemie rekrutacyjnym kandydat umieszcza następujące dokumenty:

 1. Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie*.
 2. Certyfikat ZNO, EGE, CT lub inny z państwowego egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkoły średniej wraz z tłumaczeniem*;
 3. Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie* (kandydaci na studia II stopnia).
 4. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 5. Certyfikat z języka polskiego (jeżeli kandydat posiada)**.
 6. Aktualna fotografia (w wersji elektronicznej)  zgodna w wymogami: https://apply.upwr.edu.pl/pl_PL/contents/content/14-parametry-zdjcia
 7. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN. Po dokonaniu rejestracji kandydat otrzyma przez system Dream Apply dane do dokonania płatności za opłatę rekrutacyjną;
 8. Dla niepełnoletnich kandydatów zgoda rodziców na podjęcie studiów, wzór do pobrania UkrRus
 9. Zaświadczenie medyczne wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku (skierowanie na badanie wydaje przyjętym kandydatom Biuro Rekrutacji); lista kierunków oraz placówek medycznych dostępna jest tutaj Lista placówek medycznych

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji wszystkie oryginały dokumentów wraz z ich kserokopiami oraz wydrukowaną i podpisaną ankietę z systemu DreamApply należy złożyć w Biurze Rekrutacji .

*Dla ułatwienia i uproszczenia procedur rekrutacyjnych, na pierwszym etapie składania dokumentów przyjmowane są tłumaczenia na język polski wykonane przez osobę lub instytucję do tego uprawnione w kraju zamieszkania (np. biuro tłumaczeń), tłumaczenia nie muszą być zatwierdzone notarialnie. Osoby przyjęte na studia, składające oryginały dokumentów powinny dostarczyć tłumaczenia zrobione lub zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

**Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:

 • ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
 • atestat (świadectwo dojrzałości) wydane w polskim systemie oświaty
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej w polskim systemie szkolnictwa wyższego

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka polskiego uznawanego przez Uniwersytet organizowany jest egzamin z języka polskiego. Egzamin może zostać przeprowadzony za pośrednictwem Skype’a i platformy e-learningowej lub w Biurze Rekrutacji.

Test składa się z dwóch modułów: rozmowa z kandydatem na zadany temat oraz część pisemna, na którą składa się część leksykalno-gramatyczną, słuchanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstu czytanego. Z testu można otrzymać łącznie 100 pkt.

Kontakt:

Biuro Rekrutacji
ul. Norwida 25, bud. A-5
50-375 Wrocław
tel. 71 320 1045

e-mail: admission@upwr.edu.pl
Skype: rekrutacjaupwr

Opłaty

Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty semestralne w wysokości:

 WYDZIAŁ OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW II STOPNIA
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
2600 zł
3900 zł
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
2600 zł
3900 zł
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
2600 zł
3900 zł
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
6000 zł*
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2600 zł
3900 zł

*Jednolite studia magisterskie/opłata 6000 zł za semestr.

Informacje z numerem konta i sposobie płatności każdy zarejestrowany kandydat dostanie już z systemu DreamApply

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu>>