Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Łączy dziedzictwo i najlepsze tradycje z innowacyjnością. Studiuje tu ponad 9 000 studentów.

Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności, nowoczesną infrastrukturę i zaplecze dydaktyczne, komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w domach studenckich, obiekty sportowe (m.in. siłownia, kryty basen, boiska do siatkówki i koszykówki).

Wyróżnienia i certyfikaty:
1 miejsce w rankingu „Perspektyw” dla kierunku Geodezja i Kartografia oraz Nauk o żywności, 2 miejsce dla Weterynarii, 3 miejsce – Biotechnologia, Zootechnika;
2 miejsce w rankingu „Perspektyw” wśród uczelni rolniczych i 25 pozycja w rankingu ogólnym uczelni w roku 2020;
12 miejsce w pierwszym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (jako jedyna uczelnia przyrodnicza w rankingu);
187 miejsce w ogólnoświatowym Rankingu Szanghajskim w dziedzinie nauk o żywności (najwyższa pozycja wśród polskich uczelni) i 271. miejsce w dziedzinie medycyny weterynaryjnej;
• nowy kierunek studiów – Agroinżynieria;
• dwie wyróżniające oceny A+ w ewaluacji jednostek naukowych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności;
• pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;
eksperci cenieni w środowisku naukowym i wśród przedsiębiorców– kształcenie pod ich okiem to większa szansa na dobrą pracę po studiach;
140 umów z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+;
• 49 studenckich kół naukowych, 10 klubów, organizacji i grup twórczych, 19 sekcji   sportowych;
• ponad 2 tyś. absolwentów rocznie;
• ponad 1,8 tys. miejsc w 5 domach studenckich

Zapoznaj się z ofertą studiów na UPWr i dołącz do nas!

Rekrutacja 2021/2022

Wykaz polskojęzycznych kierunków.

Wykaz anglojęzycznych kierunków.

Procedura rekrutacji:

Od 1 maja 2021 r. można już rejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni (apply.upwr.edu.pl)
(od 1 kwietnia 2021 r. można już założyć konto).

W systemie rekrutacyjnym kandydat umieszcza następujące dokumenty:
• Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie*.
• Certyfikat ZNO, EGE, CT lub inny z państwowego egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkoły średniej wraz z tłumaczeniem*
• Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra + dodatek) z apostille oraz tłumaczenie* (kandydaci na studia II stopnia).
• Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
• Certyfikat z języka polskiego na poziomie B2 (jeżeli kandydat posiada)**.
• Aktualna fotografia (w wersji elektronicznej)  zgodna w wymogami: https://apply.upwr.edu.pl/pl_PL/contents/content/14-parametry-zdjcia
• Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN. Po dokonaniu rejestracji kandydat otrzyma przez system Dream Apply dane do dokonania płatności za opłatę rekrutacyjną;
• Od niepełnoletnich kandydatów wymagana jest zgoda rodziców na podjęcie studiów, wzór do pobrania Ukr   Rus
• Zaświadczenie medyczne wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku (skierowanie na badanie wydaje przyjętym kandydatom Biuro Rekrutacji); lista kierunków oraz placówek medycznych dostępna jest tutaj Lista placówek medycznych

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji wszystkie oryginały dokumentów wraz z ich kserokopiami oraz wydrukowaną i podpisaną ankietę z systemu DreamApply należy złożyć w Biurze Rekrutacji .

*Dla ułatwienia i uproszczenia procedur rekrutacyjnych, na pierwszym etapie składania dokumentów przyjmowane są tłumaczenia na język polski wykonane przez osobę lub instytucję do tego uprawnione w kraju zamieszkania (np. biuro tłumaczeń), tłumaczenia nie muszą być zatwierdzone notarialnie. Osoby przyjęte na studia, składające oryginały dokumentów powinny dostarczyć tłumaczenia zrobione lub zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

**Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:
   • ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
   • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego
   • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
   • atestat (świadectwo dojrzałości) wydane w polskim systemie oświaty
   • dyplom ukończenia uczelni wyższej w polskim systemie szkolnictwa wyższego

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka polskiego uznawanego przez Uniwersytet organizowany jest egzamin z języka polskiego. Egzamin może zostać przeprowadzony za pośrednictwem Skype’a i platformy e-learningowej lub w Biurze Rekrutacji.

Test składa się z dwóch modułów: rozmowa z kandydatem na zadany temat oraz część pisemna, na którą składa się część leksykalno-gramatyczną, słuchanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstu czytanego. Z testu można otrzymać łącznie 100 pkt.

Opłaty

Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty semestralne w wysokości:

 WYDZIAŁ OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW II STOPNIA
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
2 600 zł
3 900 zł
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
2 600 zł
3 900 zł
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
2 600 zł
3 900 zł
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
6 000 zł
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2 600 zł
3 900 zł
 Studia w jęz. angielskim Opłata za semestr
Veterinary Medicine 17 500 zł
Informacje z numerem konta i sposobie płatności każdy zarejestrowany kandydat dostanie z systemu DreamApply

Kandydaci na studia mający polskie korzenie mogą ubiegać się o stypendium im. Prof. S. Tołpy

Student może ubiegać się o:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) zapomogę,
4) stypendium rektora.

Stypendia dla Olimpijczyków
Student  pierwszego  roku  studiów  pierwszego  stopnia,  uprawniony  do  otrzymania stypendium rektora zgodnie z ust. 3 może otrzymać następującą liczbę punktów:

1) jeśli jest laureatem olimpiady przedmiotowej międzynarodowej 15 pkt.
2) jeśli jest laureatem olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w  przepisach  o systemie oświaty 13 pkt.
3) jeśli jest finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty 10 pkt.
4) jeśli jest medalistą współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie 13 pkt.

Więcej informacji znajduje się tutaj:
https://upwr.edu.pl/studia/wsparcie-dla-studenta/stypendia

Zwolnienie z części opłat za studia.
Studenci, którzy zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów i osiągają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe, w szczególności są stypendystami ministra, uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, z wyłączeniem programów wymiany międzyuczelnianej Erasmus+, mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłat za studia  w wysokości nie większej niż 50%.

Tutoring
Jeśli zostaniesz studentką i studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na UPWr zapraszamy do skorzystania z tutoringu akademickiego – niezwykłej formy współpracy z nauczycielami akademickimi naszej uczelni. Celem jest pomoc w realizacji celów edukacyjnych i naukowych, związanych z Waszymi studiami na UPWr i jednocześnie obszarem specjalizacji tutora – Waszego mistrza.

Jeśli jesteś szczególnie uzdolniony- jesteś np. laureatem olimpiady z biologii, chemii, matematyki, fizyki czy informatyki albo masz bardzo wysoką średnią ocen będziesz mógł skorzystać z projektu.

W tym projekcie już od pierwszego roku studiów na UPWr można czerpać z indywidualnej relacji z wybranym przez siebie tutorem.

Na stronie projektu można zapoznać się m.in. z sylwetkami tutorów i zasadami współpracy z nimi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.cku.upwr.edu.pl/tutorzy/

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Doktorska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to nie tylko wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju, ale i licząca się na arenie międzynarodowej uczelnia publiczna. Wraz z zagranicznymi partnerami prowadzi przełomowe badania naukowe w zakresie nowatorskich technologii.

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Doktorska (IMSD) działająca w ramach Szkoły Doktorskiej UPWr prowadzi kształcenie doktorantów w siedmiu dyscyplinach z trzech dziedzin:
1. nauki ścisłe i przyrodnicze:
• nauki biologiczne

2. nauki rolnicze:
• rolnictwo i ogrodnictwo,
• technologia żywności i żywienia,
• weterynaria,
• zootechnika i rybactwo;

3. nauki inżynieryjno-techniczne:
• inżynieria lądowa i transport,
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

W ciągu 4-letnich studiów, 14 zagranicznych doktorantów otrzymuje stypendium na realizację swoich projektów badawczych oraz na utrzymanie w Polsce. Studia odbywają się w języku polskim lub angielskim. W ramach finansowania badań zapewnia się zakup materiałów na potrzeby badań własnych, opłacenie specjalistycznych analiz, zapewnienie wydruku publikacji naukowych i udziału w konferencjach oraz roczny staż w wybranej jednostce naukowej zagranicą.

Informacje o Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

KURSY PRZYGOTOWAWCZE ON-LINE
Dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą oraz umiejętności językowe zapraszamy na Bezpłatny kurs on-line z biologii i chemii przygotowujący na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu    
Kurs ten, to nie tylko przygotowanie do studiów, ale powtórka do matury.

Kontakt:
Biuro Rekrutacji
ul. Norwida 25, bud. A-5
50-375 Wrocław
tel. 71 320 1045
e-mail: admission@upwr.edu.pl 


Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu>>