Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz liderem polskich rankingów uczelnianych. Trzecia pozycja wśród uczelni technicznych, szóste miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz tradycyjnie pierwsza lokata na Dolnym Śląsku – to wyniki Politechniki Wrocławskiej w rankingu szkół wyższych Fundacji Perspektywy 2020. W tym samym rankingu cztery kierunki nauczania na PWr uznane został za najlepsze w Polsce. Są to: Architektura (Wydział Architektury), Budownictwo (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) i Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) w gronie kierunków technicznych i inżynieryjnych oraz Gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury) w kategorii kierunków społecznych.

 

logoPWr

 

Nowoczesne techniczne wykształcenie otrzymuje tu około 25 000 studentów. Kształcą się na 13 wydziałach i w 3 filiach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, mając do wyboru 50 różnorodnych kierunków studiów oraz 36 programów prowadzonych w językach obcych. Programy studiów są ściśle związane z rozwijaniem nowych technologii m.in. nanotechnologia, biotechnologia, telekomunikacja, teleinformatyka, technologie IT. Uczelnia posiada świetnie wyposażone nowoczesne laboratoria, w których przeprowadza się badania i doświadczenia na światowym poziomie, prowadzi również współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Do najbliższych
partnerów uczelni należą: Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, LG czy też Credit Suisse. Dzięki nowatorskim badaniom od lat jesteśmy liderem innowacyjności i dominujemy pod tym względem w raportach Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. W ostatnich latach na zakup urządzeń badawczych, maszyn i aparatów przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych.
Dyplom Politechniki Wrocławskiej jest bardzo wysoko ceniony przez pracodawców. W ciągu ostatnich lat właśnie absolwenci uczelni technicznych najszybciej znajdowali zatrudnienie. Specjaliści z dziedzin IT oraz telekomunikacji są najlepiej opłacanymi fachowcami we Wrocławiu. Uczelnia cyklicznie organizuje Targi Pracy, sprzyja także rozwojowi idei biznesowych studentów przez Inkubatory Przedsiębiorczości. Studiując na Politechnice Wrocławskiej można rozwijać swoje zainteresowania i
realizować marzenia. Działa tu ponad 200 kół naukowych, organizacji, klubów również artystycznych i sportowych.

Rekrutacja 2021/2022

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

Politechnika Wrocławska dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław” oferuje 3 bezpłatne miejsca na studiach I stopnia w j. polskim – kandydaci zostają zwolnieni z opłat na pierwszy rok studiów. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów (Regulamin projektu) uczestnik projektu może otrzymać zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów I stopnia.

Kierunki polskojęzyczne

Kierunki anglojęzyczne

1 maja – 9 lipca 2021 r. rejestracja na stronie „Study in Wrocław” – REJESTRACJA

Terminarz rekrutacji “letniej”

na rok akademicki 2021/2022 dla cudzoziemców na pełen cykl studiów I stopnia:

·        na warunkach odpłatności
·        stypendystów NAWA
·        uczestników Projektu „Study in Wrocław”

1 maja
rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC [1] www.registration.pwr.edu.pl
do 11 czerwca

ostatni dzień:

– rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC [2]
– wnoszenia opłaty rekrutacyjnej [3]
– załączenia potwierdzenia do systemu i wysłania zgłoszenia przez system IRC na kierunek Architektura  dla kandydatów przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku

17 i 18 czerwca
obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura
28 czerwca
ostatni dzień nadsyłania prac egzaminacyjnych z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura [4]
2 lipca
ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura
do 9 lipca

ostatni dzień:

– rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC
– wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
– załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)

do dnia 16 lipca
ogłoszenie wyników kwalifikacji dla kandydatów na studia I stopnia oraz wyników konkursu „Study in  Wrocław”
30 lipca
ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC [5] oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
15 września
ostateczny termin potwierdzenia spotkania wizowego lub przyjazdu  w systemie IRC
25 września
termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej [6]
27 września –  1 października
obowiązkowe Dni Wstępne

[1] Otwarcie systemu www.registration.pwr.edu.pl o godzinie 8:00.
[2] Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
[3] Nie dotyczy stypendystów NAWA.
[4] Decyduje data dotarcia prac na Politechnikę Wrocławską, a nie data stempla pocztowego.
[5] Nie dotyczy laureatów projektu“Study in Wrocław”oraz stypendystów NAWA.
[6] Rejestracja spotkania w systemie IRC.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • paszport/ dowód osobisty (tylko w celu sprawdzenia poprawności danych)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej / dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia / świadectwo dojrzałości / załącznik do świadectwa z ocenami / suplement do dyplomu zalegalizowanych przez właściwą ambasadę lub opatrzone Apostille
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku poza wymienionym powyżej (w tym legalizacja, Apostille lub inny dokument)
  • dokument zaświadczający posiadanie wymaganego poziomu języka polskiego lub angielskiego do celu studiowania – zaświadczenie o poprzednim wykształceniu w danym języku / certyfikat językowy(język polski – Certyfikat Państwowy lub PWr co najmniej na poziomie B2; język angielski – IELTS, TOEFL, itp. co najmniej na poziomie B2) / rozmowa przez Skype (rejestracja na rozmowę przez system IRC)
  • deklaracja o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego – wzór można pobrać z systemu IRC
  • deklaracja rodziców/opiekunów nieletniego studenta – wzór można pobrać z systemu IRC

Wskaźnik rekrutacyjny dla uczestników Projektu „Study in Wrocław” na rok akademicki 2021/2022

Przy obliczaniu poziomu wskaźnika rekrutacyjnego brane są pod uwagę oceny z atestatu/świadectwa dojrzałości/matury. Dodatkowe punkty można uzyskać za certyfikat/zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady/konkursu w dziedzinach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Do określenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego (Wr) oceny przeliczane są na punkty w odniesieniu do polskich ocen maturalnych w oparciu o skale dla poszczególnych zagranicznych świadectw zamieszczonych na stronie NARIC UK. Wskaźnik rekrutacyjny wyznacza się według wzoru:

W= Matematyka + Fizyka1 + 0,1xJęzyk Studiowania2 + 0,1xJęzyk Dodatkowy3

1 Na wybranym kierunku studiów ocenę z fizyki można zastąpić oceną z innego przedmiotu wg poniższej tabeli. Do wskaźnika wliczamy korzystniejszy wynik.

2 W przypadku, gdy kandydat kształcił się w języku w którym będzie odbywał studia na PWr, język studiowania oceniamy na 100 punktów.

3 W przypadku braku na świadectwie oceny z dodatkowego języka, punkty będą naliczone za potwierdzenie znajomości języka polskiego/angielskiego (w zależności od języka, w którym prowadzone będzie kształcenie) na poziomie min. B2 (za poziom B2 – 80 punktów, C1/C2 – 100 punktów).

Wydział Kierunek Studiów Przedmiot
Biologia Chemia Geografia Informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia + +
Geodezja i Kartografia + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Technologie Ochrony Środowiska + +
Podstawowych Problemów Techniki Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

na studiach I i II stopnia – rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Forma
kształcenia
Szczegóły Opłata za semestr Opłata rekrutacyjna
EUR PLN EUR PLN
STUDIA
I STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1250 5750 20 85
stacjonarne w języku polskim – kierunek Architektura 1250 5750 35 150
stacjonarne w języku angielskim 1500 6900 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1000 4600 20 85
STUDIA
II STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1500 6900 20 85
stacjonarne w języku angielskim 2000 9200 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1250 5750 20 85

na przygotowawczych kursach językowych i zdających egzaminy ze znajomości języka polskiego lub angielskiego – rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Forma
kształcenia
Szczegóły Opłata za kurs Opłata rekrutacyjna
EUR PLN EUR PLN
KURS
JĘZYKA POLSKIEGO
4-tygodniowy – online 5-30.07.2021 270 1250 20 85
semestralny 1000 4600 150 690
2-semestralny 2000 9200 150 690
3-semestralny 3000 13800 150 690
KURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
semestralny 1650 7590 150 690
2-semestralny 3300 15180 150 690
EGZAMINY JĘZYKOWE znajomość języka polskiego 20 85 20 85
znajomość języka angielskiego 20 85 20 85

Letni kurs języka polskiego

Jeżeli chcesz szybko nauczyć się języka polskiego, to nasz 4 – tygodniowy online kurs jest doskonałym rozwiązaniem dla ciebie.

Kurs obejmuje 80 godzin języka polskiego.
Kurs rozpoczyna się 5 lipca 2021r. i potrwa do 30 lipca 2021r.
Kurs jest dedykowany dla osób na poziomie A-2 i kończy się certyfikowanym egzaminem językowym na poziomie B-2, umożliwiającym podjęcie studiów na uczelniach w Polsce. Każdy słuchacz otrzyma Certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego.

Rekrutacja na kurs letni: 1 maja – 29 czerwca 2021. Potwierdzenie opłaty 290 EUR wraz z paszportem należy przesłać na maila: admission@pwr.edu.pl

Opłata rekrutacyjna: 20 EUR / 85 PLN
Opłata za kurs: 270 EUR / 1250 PLN

Dane kont bankowych:
Nr konta w EUR (Euro): PL 16 1090 2402 0000 0001 3399 2518
Nr konta w PLN (zł): PL 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
SWIFT WBK PPL PP
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A
Adres banku: 50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
Odbiorca: Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Tytułem: Opłata za letni kurs j. polskiego, imię, nazwisko kandydata, kraj pochodzenia.

Domy Studenckie Politechniki Wrocławskiej

Akademiki oferują ponad 2500 miejsc dla studentów PWr w 4 lokalizacjach we Wrocławiu. W sumie na PWr znajduje się 9 Akademików. PWr może zapewnić zakwaterowanie dla studentów w pokojach dwu- lub trzyosobowych. Posiadamy w ofercie pokoje o różnych standardach z dostępem do wspólnej kuchni, łazienki, sali wykładowej i pralni. Więcej informacji: http://drugidom.pwr.edu.pl/. Pokoje są w pełni umeblowane (łóżko, stół, krzesła, regały, szafa). Akademiki nie zapewniają: pościeli (tylko koc), ręczników, środków czystości, naczyń kuchennych i przyborów kuchennych. Ceny pokoi wynoszą od 120 do 150 EUR.

Aby ubiegać się o uczelniane zakwaterowanie, musisz potwierdzić zapotrzebowanie w systemie IRC. Zakwaterowanie w jednym z akademików może zostać potwierdzone przez Dział Współpracy Międzynarodowych dopiero po poinformowaniu nas o spotkaniu wizowym lub przyjeździe.

Kontakt
Dział Współpracy Międzynarodowej
Sekcja Rekrutacji i Wsparcia Studentów Obcokrajowców
admission@pwr.edu.pl
+48 71 320 3170
Zobacz, co możesz studiować na Politechnice Wrocławskiej>>