Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

System edukacji w Polsce

W dzisiejszych czasach liczba uczelni w Polsce sięga ponad 400 uniwersytetów, a wg ilości studiujących dane Państwo zajmuje 4 miejsce w Europie. Warto podkreślić, że Polska jest aktywnym uczestnikiem procesu Bolońskiego, który daje możliwość każdemu studentowi korzystać z jej zalet:

 • uczelnie biorą udział w różnorodnych programach oraz projektach wymiany studenckiej: Erasmus+, Erasmus Mundus, Socrates, International Credit Mobility, Horizon 2020, Visegrad Found itd
 • Dual Degree Program – duża liczba jak prywatnych, tak i publicznych uczelni oferują program podwójnego dyplomy, tzn., że po ukończeniu uniwersytetu absolwent otrzymuje dyplom polskiego uniwersytetu i uniwersytetu-partnera z innego państwa Europy
 • jedyny system oceniania osiągnięć – ECTS (Europejski System Transferu Punktów), który służy do oceny postępów studenta, ułatwia tworzenia indywidualnych ścieżek kształcenia
 • indywidualny tok studiów – tryb studiów, który pozwala łączyć pracę oraz studia, czyli mając potwierdzenie (umowę o pracę) od pracodawcy oraz akceptowany wniosek przez dziekanat, jest możliwość ustalenia z każdym wykładowcą terminów oraz warunków zaliczenia przedmiotu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Po ukończeniu licencjatu na jednym kierunku istnieje możliwość zdobycia dyplomu magistra na innym kierunku (w ramach jednej grupy studiów: humanistyczne, techniczne, matematyczno-przyrodnicze itd). Innymi słowy, w ciągu 5 lat istnieje możliwość zdobycia 2 różne wykształcenia.

A po studiach licencjackich, student może podjąć oficjalnie pracę na pełen etat w firmie, co daje możliwość pracować i studiować na studiach magisterskich.

Warto podkreślić, że cena za studia w Polsce jest o wiele niższa, niż w innych krajach UE, co potwierdza jeszcze raz dostępność studiów za granicą.

System edukacji jest podzielony na trzy stopni:

I stopień trwa 3 lata w przypadku licencjatu oraz 3,5 – w przypadku inżyniera

II stopień – studia magisterskie – 2 lata lub 1,5 roku

III stopień – studia doktoranckie – 4 lata. 

Istnieją również jednolite studia magisterskie, nauka na których trwa, w zależności od kierunku, od 9 do 12 semestrów (5–6 lat). Specjalna forma kształcenia na tych kierunkach wynika ze specyfiki programów kształcenia – uznano, że nie jest możliwe w tych przypadkach wprowadzenia podziału na studia pierwszego i drugiego stopnia. Do jednolitych studiów magisterskich należą takie kierunki: lekarskie, weterynaryjne, prawo, pedagogika, psychologia, fizjoterapia, farmacja itd.