Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Programy stypendialne

Większość maturzystów oraz studentów z Europy Wschodniej zastanawia się o studiach w Polsce. Dlaczego właśnie Polska?

Po pierwsze, polskie uczelnie oferują wykształcenie o wysokiej jakości oraz europejski dyplom po ukończeniu studiów, który jest uznawany w Unii Europejskiej.

Po drugie, Polska oferuje cały wachlarz programów stypendialnych (jak dla posiadaczy karty polaka tak i bez): zaczynając od programów stypendialnych finansowanych przez państwo (zwykle finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) do inicjatyw proponowanych przez lokalne instytucje (samorządy miasta, publiczne centra akademickie itd).

Lista programów stypendialnych

 • Jedną z takich lokalnych inicjatyw jest program “Study-in-Wroclaw” – pierwszy niekomercyjny program inicjowany przez miasto oraz wrocławskie uczelnie w 2006 roku. W związku z tym, że projekt jest niekomercyjny, nie pobiera się żadnych opłat z uczestników. Kandydaci otrzymują kwalifikowane konsultacje od specjalistów projektu podczas procesu rekrutacyjnego oraz podczas studiów, możliwość udziału na studia bezpłatne oraz studia wysokiej jakości w najlepszych publicznych oraz prywatnych uczelniach Wrocławia. 
 • Drugą inicjatywą miasta jest Wrocławskie Centrum Akademickie, które realizują swoje projekty innowacyjne projekty, skierowane  by wspierać współpracę pomiędzy sferami szkolnictwa wyższego i nauki, biznesu oraz samorządu lokalnego, aby głębiej angażować i lepiej wykorzystywać potencjał uczelni na rzecz rozwoju Wrocławia, tworzenie warunków sprzyjających współpracy nauki z biznesem. Każdy może znaleźć projekt lub inicjatywę zgodnie ze swoim gustem i zainteresowaniami.
 • Trzecią inicjatywą są programy i granty finansowane przez państwo. Większość takich programów realizuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która wspiera wymianę akademicką na szczeblu międzynarodowym, rozprzestrzenia ofertę polskich uczelni i promuje polskie szkolnictwo wyższe. Agencja realizuje programy dla studentów polskich, zagranicznych, dla naukowców i doktorantów również kilka program w zakresie nauki i promocji języka polskiego. 

Programy wymiany akademickiej

Oprócz wyżej zaznaczonych kategorii istnieją programy wymiany akademickiej: Erasmus oraz MOST.

 • Erasmus – program wymiany studenckiej, wykładowców oraz naukowców państw członkowskich Unii Europejskiej również Islandii, Liechtenstein, Macedonii, Norwegii oraz Turcji. Program daje możliwość studiować, odbywać staże oraz uczyć w innym państwie, które bierze udział w programie. Komisja Europejska określiła Erasmus jako bardzo udany program kształcenia UE oraz istotnym narzędziem walki z bezrobociem młodzieży. Studia i praktyki trwają od  3 miesięcy do 1 roku.
 • MOST – program mobilności studenckiej w ramach którego studenci i doktoranci mogą studiować jeden semestr lub jeden rok akademicki na jednej z dwudziestu polskich uczelniach. Uczestnik może skorzystać z danej programy maksymalnie dwa semestry, pod warunkiem, że na uczelni macierzystej zostały ukończony 1 semestr. Student bądź doktorant może wyjechać dwukrotnie na jeden semestr na dwie różne uczelni.