Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Kursy języka polskiego

Niektóre uczelnie prowadzą kursy przygotowawcze, na przykład Politechnika Wrocławska lub Uniwersytet Wrocławski, o kursach których możecie przeczytać w tym artykule. Mogą to być kursy semestralne, miesięczne i roczne.

Roczne kursy przygotowawcze dla obcokrajowców przydadzą się przyszłym studentom, których znajomość języka polskiego jest niewystarczająca. dla osób, które chcą lepiej poznać kulturę i tradycje Polski.

Politechnika Wrocławska

Na przykład na Politechnice Wrocławskiej odbywa się miesięczny letni kurs dla osób, których poziom języka polskiego – A2, dzięki czemu istnieje możliwość podniesienia poziomu języka polskiego do B2 i jest poświadczony odpowiednim certyfikatem. 110 godzin języka polskiego plus wycieczki integracyjne, zwiedzicie muzea, popularne miejsca (np. Muzeum Wody, Muzeum Pan Taduesz). Osoby będą mieszkać w akademikach Politechniki.
Dużą popularnością cieszą się roczne kursy intensywne (dla zainteresowanych studiowaniem we Wrocławiu są to kursy na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice). Kursy roczne trwają od października do czerwca. Ilość zajęć: 600 godzin języka polskiego rocznie, 5 razy w tygodniu po 4-5 godzin.
Takie kursy odbywają się na różnych poziomach: od A1 do B2. Studenci nabywają podstawowych umiejętności, rozumienia języka polskiego w mowie i piśmie, umiejętności czytania i pisania, pisania różnego rodzaju tekstów. Ponadto studenci mają zajęcia z kultury i historii Polski, różne wycieczki.
Na Politechnice Wrocławskiej studenci biorą również udział w zajęciach z określonych nauk (wszystko zależy od wybranej specjalności i potrzeb): matematyki, fizyki, biologii, informatyki, chemii, geografii, nauk społecznych itp. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka polskiego oraz wybranych przez Ciebie przedmiotów.

Uniwersytet Wrocławski

Intensywny Kurs Roczny na Uniwersytecie Wrocławskim przeznaczony jest przede wszystkim dla cudzoziemców, którzy planują studia w języku polskim na kierunkach humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych uczelni w Polsce, w tym na uczelniach artystycznych, bądź zamierzają studiować w języku angielskim, ale chcą mówić dobrze po polsku. W miarę wolnych miejsc, w kursie mogą brać udział również te osoby, które nie zamierzają studiować w Polsce, ale z powodów zawodowych czy osobistych zależy im na dobrej znajomości języka polskiego.

Program kursu obejmuje nauczanie wszystkich sprawności językowych, gramatyki języka polskiego, leksyki specjalistycznej, kultury polskiej i innych zagadnień:

 1.   rozumienie ze słuchu (przygotowujące do rozumienia zajęć akademickich),
  2.   rozumienie tekstu pisanego (przygotowujące do samodzielnej pracy z tekstami popularno-naukowymi i prasowymi),
  3.   pisanie (np. umiejętność sporządzania notatki z wykładu),
  4.   mówienia (konwersacje w sytuacjach formalnych i nieformalnych, osiągnięcie płynności komunikacyjnej ważnej dla roli studenta),
  5.   nauczanie leksyki (zgodnej z planowanymi kierunkami studiów lub aktywnościami zawodowymi),
  6.   nauczanie polskiej wymowy,
  7.   kształcenie kulturowe i realioznawcze,
  8.   w pierwszym i drugim semestrze odbywają się testy śródsemestralne, które pozwalają lektorom kontrolować i diagnozować postępy w nauce.

Tryb kursu: stacjonarny

Liczba godzin: 720 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od poniedziałku do piątku (5 x 5 godzin), w tym: • 500 h podstawowego lektoratu języka polskiego • 160 h zajęć poświęconych leksyce specjalistycznej związanej z kierunkami przyszłych studiów • 60 h zajęć z „Wiedzy o Polsce”

Poziom: od A1 do C1 (w zależności od liczby kandydatów na poszczególnych poziomach)

Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00

Cena: 3100 EUR (w tym 200 Euro bezzwrotnej opłaty wpisowej 2900 Euro za program)