Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Łączy dziedzictwo i najlepsze tradycje z innowacyjnością. Studiuje tu około 7 000 studentów.

O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Koszt studiów Kontakt

O uczelni

Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności, nowoczesną infrastrukturę i zaplecze dydaktyczne, komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w domach studenckich, obiekty sportowe (m.in. siłownia, kryty basen, boiska do siatkówki i koszykówki).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada status Uniwersytetu Europejskiego,  jest częścią konsorcjum EU GREEN, czyli Europejskiej Sieci Uniwersytetów na rzecz Zrównoważonego Wzrostu, Edukacji Włączającej i Środowiska. W skład konsorcjum wchodzą także następujące uczelnie:  Universidad de Extremadura z Hiszpanii (lider konsorcjum), Université d’Angers z Francji, Universidade de Évora z Portugalii, szwedzki Högskolan i Gävle, South East Technological University z Irlandii, Otto von Guericke Universität Magdeburg w Niemczech, Università degli Studi di Parma we Włoszech oraz University of Oradea z Rumunii.

Wyróżnienia i certyfikaty:
• 1 miejsce w rankingu „Perspektyw” wśród uczelni rolniczych i 30 pozycja w rankingu ogólnym uczelni w roku 2023;

• 2 miejsce w rankingu „Perspektyw” dla kierunku Weterynaria oraz Nauk o żywności, 2 miejsce dla Weterynarii, 3 miejsce – geodezja i kartografia;

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu utrzymuje pierwsze miejsce w Polsce i 151-200 na świecie w dziedzinie Food Science & Technology, a w dziedzinie Veterinary Sciences jest na 151-200 pozycji na świecie;
• nowe kierunku studiów I stopnia  – adaptacje do zmiany klimatu, dietetyka.
• Certyfikaty Doskonałości Kształcenia – dla kierunków weterynaria oraz technologia żywności i żywienie człowieka;
• pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;
• eksperci cenieni w środowisku naukowym i wśród przedsiębiorców– kształcenie pod ich okiem to większa szansa na dobrą pracę po studiach;
• 140 umów z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+;
• 49 studenckich kół naukowych, 10 klubów, organizacji i grup twórczych, 19 sekcji   sportowych;
• ponad 2 tyś. absolwentów rocznie;
ponad 1 000 miejsc w 5 domach studenckich

Tutoring
Jeśli zostaniesz studentką i studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na UPWr zapraszamy do skorzystania z tutoringu akademickiego – niezwykłej formy współpracy z nauczycielami akademickimi naszej uczelni. Celem jest pomoc w realizacji celów edukacyjnych i naukowych, związanych z Waszymi studiami na UPWr i jednocześnie obszarem specjalizacji tutora – Waszego mistrza.

Jeśli jesteś szczególnie uzdolniony- jesteś np. laureatem olimpiady z biologii, chemii, matematyki, fizyki czy informatyki albo masz bardzo wysoką średnią ocen będziesz mógł skorzystać z projektu.

W tym projekcie już od pierwszego roku studiów na UPWr można czerpać z indywidualnej relacji z wybranym przez siebie tutorem.

Na stronie projektu można zapoznać się m.in. z sylwetkami tutorów i zasadami współpracy z nimi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.cku.upwr.edu.pl/tutorzy/

Szkoła Doktorska UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) to nie tylko wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju, ale i licząca się na arenie międzynarodowej uczelnia publiczna. Wraz z zagranicznymi partnerami prowadzi przełomowe badania naukowe w zakresie nowatorskich technologii w produkcji, bezpieczeństwa żywności, w tym żywności funkcjonalnej, biologii medycznej i środowiskowej, weterynarii klinicznej i badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych, zmian klimatycznych, zrównoważonych systemów rolnictwa, w tym ogrodnictwa, oraz w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł energii i sposobów ochrony środowiska i globalnych obserwacji satelitarnych. Pracy naukowej na UPWr przyświeca jeden cel – zmieniać otaczającą nas rzeczywistość przy zachowaniu zasad wspólnej egzystencji i zrównoważonego rozwoju.

Szkoła Doktorska UPWr prowadzi kształcenie w ośmiu dyscyplinach z pięciu dziedzin:

Dziedzina nauk rolniczych:

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk weterynaryjnych:

 • weterynaria

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • biotechnologia
 • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

 • inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk społecznych:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Informacje o Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

KURSY PRZYGOTOWAWCZE ON-LINE
Dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą oraz umiejętności językowe zapraszamy na Bezpłatny kurs on-line z biologii i chemii przygotowujący na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu    
Kurs ten, to nie tylko przygotowanie do studiów, ale powtórka do matury.

Kierunki studiów

Zapoznaj się z ofertą studiów na UPWr i dołącz do nas!

Wykaz polskojęzycznych kierunków.

Wykaz anglojęzycznych kierunków.

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Rekrutacja zaczyna się 1 maja 2024 r.

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Dokumenty

Dokumenty składane przez cudzoziemców

Cudzoziemcy (również posiadacze Karty Polaka i Karty Stałego Pobytu) ubiegający się o przyjęcie na studia I lub II stopnia na UPWr rejestrują się poprzez system DreamApply. Osoby posiadające obywatelstwo polskie rejestrują się w sytemie IRK. W określonych terminach składają dodatkowo oprócz dokumentów wymienionych w części I- zagraniczne świadectwa lub dyplomy:

1)    podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu DreamApply podpisane przez kandydata;

2)    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wskazane w systemie DreamApply. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)    dokument wymieniony w cz. III uprawniający do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności do wglądu;

4)    dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką;

5)    kandydaci ubiegający się o przyjęcie nas studia na zasadzie odpłatności, przedstawiają dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów;

6)    w przypadku kandydatów podejmujących studia prowadzone w języku polskim wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 poprzez:

a)    posiadanie zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MEiN, albo:

b)    posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B2 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:

c)    potwierdzenie Uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, albo:

d)    posiadanie świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, gdzie zajęcia były prowadzone w języku polskim lub świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski;

7)    w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim;

8)    paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia do wglądu;

9) Cudzoziemiec zakwalifikowany na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od polskiego lekarza medycyny pracy. Dotyczy to kierunków: agroinżynieria, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, ekonomia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, dietetyka. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów.

Nieodpłatne podejmowanie studiów przez obcokrajowców

Na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim do nieodpłatnego podejmowania i odbywania studiów uprawnieni są:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 35, z późn. zm.),
 4. osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 8. Stypendyści programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub stypendyści uczelni.

Koszt studiów

Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty semestralne w wysokości:

 WYDZIAŁ OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW II STOPNIA
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
2 900 zł
3 900 zł
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
2 900 zł
3 900 zł
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
2 800 zł
3 900 zł
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
6 000 zł
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2 900 zł
3 900 zł
 Studia w jęz. angielskim Opłata za semestr
Veterinary Medicine

Food Technology

Bioeconomy

20 000 zł

9 000 zł

6 000 zł

Informacje z numerem konta i sposobie płatności każdy zarejestrowany kandydat dostanie z systemu DreamApply

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) na wszystkie kierunki studiów.

Opłatę należy wnieść za każdy deklarowany kierunek studiów.

Opłatę należy wnosić na numer konta indywidualnie wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do dnia zamknięcia systemu. Jeżeli opłata została wniesiona, a nie zaksięgowała się w systemie, prześlij do Biura Rekrutacji potwierdzenie wygenerowane z banku w formacie PDF na adres: rekrutacja@upwr.edu.pl

Kontakt

Biuro Rekrutacji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Plac Grunwaldzki 24a, pok. 138
50-363 Wrocław
tel. 71 320 1045
e-mail: admission@upwr.edu.pl