Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Łączy dziedzictwo i najlepsze tradycje z innowacyjnością. Studiuje tu ponad 10 000 studentów.

Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności, nowoczesną infrastrukturę i zaplecze dydaktyczne, komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w domach studenckich, obiekty sportowe (w tym kryty basen).

Wysoka jakość nauczania i badań naukowych kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów.

Ciekawe informacje o uczelni:
– Trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) uzyskały prestiżowego statusu KNOW (Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące).
– Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności otrzymał najlepszą ocenę  A+ pod względem działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. To pierwsza tak kompleksowa ocena parametryczna polskich jednostek naukowych od 2013 roku. (http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/46848/nowa_ocena_parametryczna_wydzialow_upwr.html)
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej znajduje się w czołówce rankingu Perspektyw (ranking uczelni wyższych)
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej EAEVE Certificate of Approbal
– Studentka IV roku kierunku weterynaria, Safoura Reza, wygrała konkurs INTERSTUDENT (dla najlepszych zagranicznych studentów uczących się w Polsce) w 2018 roku. (http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/47348/studentka_weterynarii_wygrala_konkurs_interstudent.html)
– Studenci mają możliwość wyjazdu przez program ERASMUS+ do jednej z 128 uczelni partnerskich.
– Studenci mogą się rozwijać w jednym z 54 kół naukowych, 13 organizacji i 2 grupach twórczych.

Rekrutacja 2019

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

Bezpłatne miejsca  mogą zostać przyznane 15 kandydatom, z czego nie więcej niż 3 na każdym z Wydziałów.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy koniecznie zapoznać się z regulaminem dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław”.

Wykaz polskojęzycznych kierunków.

Kierunki anglojęzyczne.

Procedura rekrutacji:

 1. Od 1 maja 2019 roku do 9 lipca 2019 roku należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni (apply.upwr.edu.pl) dodając skany dokumentów. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Pamiętaj, system zostanie zamknięty 9 lipca 2019 r. o godzinie 23.59 (czasu polskiego). Uwaga! Dla kierunku technologia i organizacja gastronomii termin rejestracji trwa do 8 lipca 2019 do godz. 12:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lipca 2019 r. poprzez powiadomienie e-mailowe. W przypadku zakwalifikowania się na miejsca bezpłatne,  należy do 18 lipca 2019 r. potwierdzić w formie mailowej podjęcie studiów w ramach Projektu. W przypadku braku odpowiedzi kandydata we wskazanym terminie lub odmowy podjęcia studiów, bezpłatne miejsce zostanie zaoferowane kolejnej osobie z listy rankingowej.

Rekrutacja na studia płatne trwa do 15 września 2019 roku

W systemie rekrutacyjnym kandydat umieszcza następujące dokumenty:

 1. Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie*.
 2. Certyfikat ZNO, EGE, CT lub inny z państwowego egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkoły średniej wraz z tłumaczeniem*;
 3. Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie* (kandydaci na studia II stopnia).
 4. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 5. Certyfikat z języka polskiego (jeżeli kandydat posiada)**.
 6. Aktualna fotografia (w wersji elektronicznej)  zgodna w wymogami: https://apply.upwr.edu.pl/pl_PL/contents/content/14-parametry-zdjcia
 7. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN lub 20 EUR. W przypadku rekrutacji na kierunek technologia i organizacja gastronomii opłata wynosi 100 PLN lub 23 EUR oraz obowiązkowo należy wziąć udział w egzaminie sprawdzającym umiejętności kulinarne przewidzianym na dzień 9-10 lipca 2019 r. Po dokonaniu rejestracji kandydat otrzyma przez system Dream Apply dane do dokonania płatności za opłatę rekrutacyjną.);
 8. Dla niepełnoletnich kandydatów zgoda rodziców na podjęcie studiów, wzór do pobrania Ukr Rus
 9. Zaświadczenie medyczne wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku (skierowanie na badanie wydaje przyjętym kandydatom Biuro Rekrutacji; lista kierunków oraz placówek medycznych dostępna jest tutaj http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/72090/skladanie_dokumentow_w_wydzialowych_komisjach_rekrutacyjnych.html
 10. List motywacyjny w języku polskim;
 1. Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia jak np. tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu państwowego;
Po ogłoszeniu wyników rekrutacji wszystkie oryginały dokumentów wraz z ich kserokopiami oraz wydrukowaną i podpisaną ankietę z systemu DreamApply należy złożyć w Biurze Rekrutacji do dnia 26 września 2019 r.
*Dla ułatwienia i uproszczenia procedur rekrutacyjnych, na pierwszym etapie składania dokumentów przyjmowane są tłumaczenia na język polski wykonane przez osobę lub instytucję do tego uprawnione w kraju zamieszkania (np. biuro tłumaczeń), tłumaczenia nie muszą być zatwierdzone notarialnie.
**Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:
 • ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
 • atestat (świadectwo dojrzałości) wydane w polskim systemie oświaty
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej w polskim systemie szkolnictwa wyższego
Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka polskiego uznawanego przez Uniwersytet organizowany jest egzamin z języka polskiego. Egzamin może zostać przeprowadzony za pośrednictwem Skype’a i platformy e-learningowej lub w Biurze Rekrutacji.
Test składa się z dwóch modułów: rozmowa z kandydatem na zadany temat oraz część pisemna, na którą składa się część leksykalno-gramatyczną, słuchanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstu czytanego. Z testu można otrzymać łącznie 100 pkt, test uważany jest za zdany, gdy kandydat otrzyma co najmniej 50 pkt.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Norwida 25, bud. A-5
50-375 Wrocław
tel. 71 320 1045

e-mail: admission@upwr.edu.pl
Skype: rekrutacjaupwr

Dodatkowy egzamin praktyczny
Rekrutacja na kierunek technologia i organizacja gastronomii obejmuje dodatkowy egzamin sprawdzający umiejętności praktyczne (umiejętności kulinarne) i motywację kandydatów. Egzamin odbywa się według terminarza. Przed dopuszczeniem do dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydat musi zdać ww. egzamin. Nie ma możliwości podejścia do egzaminu w innym terminie.

Opłaty

Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty semestralne w wysokości:

 WYDZIAŁ OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW II STOPNIA
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
2600 zł
3900 zł
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
2600 zł
3900 zł
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
2600 zł
3900 zł
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
6000 zł*
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2600 zł
3900 zł

*Jednolite studia magisterskie/opłata 6000 zł za semestr.

Informacje z numerem konta i sposobie płatności każdy zarejestrowany kandydat dostanie już z systemu DreamApply

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu>>