Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Łączy dziedzictwo i najlepsze tradycje z innowacyjnością. Studiuje tu ponad 10 000 studentów.

Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności, nowoczesną infrastrukturę i zaplecze dydaktyczne, komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w domach studenckich, obiekty sportowe (w tym kryty basen).

Wysoka jakość nauczania i badań naukowych kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów.

Ciekawe informacje o uczelni:
– Trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) uzyskały prestiżowego statusu KNOW (Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące).
– Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności otrzymał najlepszą ocenę  A+ pod względem działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. To pierwsza tak kompleksowa ocena parametryczna polskich jednostek naukowych od 2013 roku. (http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/46848/nowa_ocena_parametryczna_wydzialow_upwr.html)
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej znajduje się w czołówce rankingu Perspektyw (ranking uczelni wyższych)
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej EAEVE Certificate of Approbal
– Studentka IV roku kierunku weterynaria, Safoura Reza, wygrała konkurs INTERSTUDENT (dla najlepszych zagranicznych studentów uczących się w Polsce) w 2018 roku. (http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/47348/studentka_weterynarii_wygrala_konkurs_interstudent.html)
– Studenci mają możliwość wyjazdu przez program ERASMUS+ do jednej z 128 uczelni partnerskich.
– Studenci mogą się rozwijać w jednym z 54 kół naukowych, 13 organizacji i 2 grupach twórczych.

Rekrutacja 2018

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

Bezpłatne miejsca  mogą zostać przyznane 15 kandydatom, z czego nie więcej niż 3 na każdym z wydziałów.  Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Projektu „Teraz Wrocław” .

Procedura rekrutacji:

1. Od 1 maja 2018 roku do 2 lipca 2018 roku należy zarejestrować się na stronie „Teraz Wrocław”>>

2. Wypełnić ankietę rejestracyjną>> 

3. Najpóźniej do 2 lipca 2018 roku należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni (https://apply.upwr.edu.pl/) dodając skany dokumentów. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Pamiętaj system zostanie zamknięty 2 lipca 2018 r. o godzinie 12.00.

Rekrutacja na studia płatne trwa do 10 września 2018 roku

W systemie rekrutacyjnym kandydat umieszcza następujące dokumenty:

 1. Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie*.
 2. Certyfikat ZNO, EGE, CT lub inny z państwowego egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkoły średniej wraz z tłumaczeniem*;
 3. Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie* (kandydaci na studia II stopnia).
 4. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 5. Certyfikat z języka polskiego (jeżeli kandydat posiada)**.
 6. Aktualna fotografia (w wersji elektronicznej) o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).
 7. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 PLN lub 19 EUR (po dokonaniu rejestracji kandydat otrzyma mail z fakturą do opłaty);
 8. List motywacyjny w języku polskim;
 9. Formularz rejestracyjny projektu „Teraz Wrocław” (ankieta, która zostanie przesłana po rejestracji na stronie projektu „Teraz Wrocław”);
 10. Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia jak np. tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu państwowego;

Po ogłoszeniu wyników wszystkie oryginały dokumentów wraz z kopiami należy złożyć w Biurze Rekrutacji

*Dla ułatwienia i uproszczenia procedur rekrutacyjnych, na pierwszym etapie składania dokumentów przyjmowane są tłumaczenia na język polski wykonane przez osobę lub instytucję do tego uprawnione w kraju zamieszkania (np. biuro tłumaczeń), tłumaczenia nie muszą być zatwierdzone notarialnie.

Kandydaci na miejsca bezpłatne w ramach programu „Teraz Wrocław” muszą wykazać się średnią ocen uzyskanych na zakończenie szkoły średniej na poziomie nie mniejszym niż 75%.

**Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:

 • ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka polskiego uznawanego przez Uniwersytet organizowany jest egzamin z języka polskiego. Egzamin może zostać przeprowadzony za pośrednictwem Skype’a lub w Biurze Rekrutacji.

Egzamin składa się z dwóch części, pierwsza to rozmowa na wskazany przez egzaminatora temat, druga to test ze znajomości języka. Test podzielony jest na trzy części: słuchanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny, rozumienie tekstu czytanego. Z testu można otrzymać łącznie 100 pkt, egzamin uważany jest za zdany, kiedy kandydat otrzyma co najmniej 60 pkt.

Regulamin Projektu „Teraz Wrocław”

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Norwida 25, bud. A-5

50-375 Wrocław

tel. 71 320 1075

e-mail: teraz.wroclaw@upwr.edu.pl
Skype: rekrutacjaupwr

Dodatkowy egzamin

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunek studiów Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Egzamin będzie przebiegać w dwóch częściach, dwa razy po 3 godziny zegarowe, z przerwą trwającą około jednej godziny. Egzamin trwa jeden dzień.

Na egzamin należy przynieść deskę rysunkową lub sztywny podkład o wymiarach 50×70 cm, pinezki do przypięcia papieru, ołówki i kredki ołówkowe (każdy uczestnik otrzyma opieczętowany papier formatu 50×70 cm). Należy mieć ze sobą dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Tematyka egzaminu:

Część pierwsza

kompozycja przestrzenna z różnorodnych brył, rysunek z natury (wymagana umiejętność proporcjonalnego odwzorowania widzianych przedmiotów, znajomość zasad perspektywy, posługiwanie się światłocieniem) rysunek ołówkiem, technika czarno-biała

Część druga

kompozycja ukształtowania terenu wraz z elementami krajobrazu naturalnego i kulturowego, rysunek z wyobraźni, (wymagana umiejętność przedstawiania przestrzeni w perspektywie) rysunek kredkami, technika kolorowa

Termin egzaminu będzie podany później.

Opłaty

Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty semestralne w wysokości:

 • studia stacjonarne I stopnia w języku polskim– 600 EUR (za semestr);
 • studia stacjonarne II stopnia w języku polskim – 900 EUR (za semestr);
 • studia jednolite magisterskie na wydziale medycyny weterynaryjnej – 3500 EUR (za semestr).

Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu>>