Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz liderem polskich rankingów uczelnianych. Trzecia pozycja wśród uczelni technicznych, szóste miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz tradycyjnie pierwsza lokata na Dolnym Śląsku – to wyniki Politechniki Wrocławskiej w rankingu szkół wyższych Fundacji Perspektywy 2019. W tym samym rankingu cztery kierunki nauczania na PWr uznane został za najlepsze w Polsce. Są to: Architektura (Wydział Architektury), Budownictwo (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) i Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) w gronie kierunków technicznych i inżynieryjnych oraz Gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury) w kategorii kierunków społecznych.

 

logoPWr

 

Nowoczesne techniczne wykształcenie otrzymuje tu ponad 26 000 studentów. Kształcą się na 13 wydziałach i w 3 filiach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, mając do wyboru 42 różnorodnych kierunków studiów oraz 45 programów prowadzonych w językach obcych. Programy studiów są ściśle związane z rozwijaniem nowych technologii m.in. nanotechnologia, biotechnologia, telekomunikacja, teleinformatyka, technologie IT. Uczelnia posiada świetnie wyposażone nowoczesne laboratoria, w których przeprowadza się badania i doświadczenia na światowym poziomie, prowadzi również współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi
ośrodkami badawczymi, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Do najbliższych partnerów uczelni należą: Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, LG czy też Credit Suisse. Dzięki nowatorskim badaniom od lat jesteśmy liderem innowacyjności i dominujemy pod tym względem w raportach Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. W ostatnich latach na zakup urządzeń badawczych, maszyn i aparatów przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych.

Dyplom Politechniki Wrocławskiej jest bardzo wysoko ceniony przez pracodawców. W ciągu ostatnich lat właśnie absolwenci uczelni technicznych najszybciej znajdowali zatrudnienie. Specjaliści z dziedzin IT oraz telekomunikacji są najlepiej opłacanymi fachowcami we Wrocławiu. Uczelnia cyklicznie organizuje Targi Pracy, sprzyja także rozwojowi idei biznesowych studentów przez Inkubatory Przedsiębiorczości.

Studiując na Politechnice Wrocławskiej można rozwijać swoje zainteresowania i realizować marzenia. Działa tu ponad 200 kół naukowych, organizacji, klubów również artystycznych i sportowych.

Rekrutacja 2020/2021

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

Politechnika Wrocławska dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław” oferuje 3 bezpłatne miejsca na studiach I stopnia w j. polskim – kandydaci zostają zwolnieni z opłat na pierwszy rok studiów. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów (patrz regulamin) uczestnik projektu może otrzymać zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów I stopnia.

Kierunki polskojęzyczne

Kierunki anglojęzyczne

1 maja – 10 lipca 2020 r. rejestracja na stronie „Study in Wroclaw” – REJESTRACJA

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla uczestników

Projektu „Study in Wrocław”

na rok akademicki 2020/2021*

Dokument do pobrania

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia  – stacjonarne, w języku polskim
Rekrutacja „letnia” (październik) 2020
15 maja rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC https://jsos.pwr.edu.pl/
12 czerwca ostatni dzień rejestracji i wysłania zgłoszenia przez system IRC na kierunek Architektura I stopnia dla kandydatów przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku
19 czerwca ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej i załączenia potwierdzenia do systemu IRC przez kandydatów na kierunek Architektura I stopnia, przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku
10 lipca ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w I etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia) oraz wysłanie zgłoszenia przez system IRC
17 lipca informacja o wyniku kwalifikacji na studia I st., ogłoszenie wyników konkursu Projektu „Study in Wrocław”
31 lipca ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie**
5 i 6 sierpnia obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura I stopnia
11 sierpnia ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura I stopnia
28 sierpnia ostatni dzień załączenia dokumentów wymaganych w II etapie rekrutacji (legalizacja dokumentów dotyczących wykształcenia, jeżeli dotyczy)
25 września ostatni dzień dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Spraw Międzynarodowych

* Terminy mogą ulec przesunięciu w związku z sytuacją epidamiologiczną.

** Nie dotyczy studentów zwolnionych z opłat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • paszport / dowód osobisty (tylko w celu sprawdzenia poprawności danych)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej / dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia / świadectwo dojrzałości / załącznik do świadectwa z ocenami / suplement do dyplomu zalegalizowanych przez właściwą ambasadę lub opatrzone Apostille
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku poza wymienionym powyżej (w tym legalizacja, Apostille lub inny dokument)
  • dokument zaświadczający posiadanie wymaganego poziomu języka polskiego lub angielskiego do celu studiowania – zaświadczenie o poprzednim wykształceniu w danym języku / certyfikat językowy (język polski – Certyfikat Państwowy lub PWr co najmniej na poziomie B2; język angielski – IELTS, TOEFL, itp. co najmniej na poziomie B2) / rozmowa przez Skype
  • zaświadczenie lekarskie (tylko dla kandydatów aplikujących na Wydział Chemiczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Wydział Podstawowych Problemów Techniki – Fizyka Techniczna)
  • deklaracja o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Wskaźnik rekrutacyjny dla uczestników Projektu „Study in Wrocław” na rok akademicki 2020/2021

Przy obliczaniu poziomu wskaźnika rekrutacyjnego brane są pod uwagę oceny z atestatu/świadectwa dojrzałości/matury. Dodatkowe punkty można uzyskać za certyfikat/zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady/konkursu w dziedzinach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Do określenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego (Wr) oceny przeliczane są na punkty w odniesieniu do polskich ocen maturalnych w oparciu o skale dla poszczególnych zagranicznych świadectw zamieszczonych na stronie NARIC UK. Wskaźnik rekrutacyjny wyznacza się według wzoru:

W= Matematyka + Fizyka1 + 0,1xJęzyk Studiowania2 + 0,1xJęzyk Dodatkowy3

1 Na wybranym kierunku studiów ocenę z fizyki można zastąpić oceną z innego przedmiotu wg poniższej tabeli. Do wskaźnika wliczamy korzystniejszy wynik.

Wydział Kierunek Studiów Przedmiot
Biologia Chemia Geografia Informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Górnictwo i Geologia + +
Geodezja i Kartografia + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Technologie Ochrony Środowiska + +
Podstawowych Problemów Techniki Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +

 

2 W przypadku, gdy kandydat kształcił się w języku w którym będzie odbywał studia na PWr, język studiowania oceniamy na 100 punktów.

3 W przypadku braku na świadectwie oceny z dodatkowego języka, punkty będą naliczone za potwierdzenie znajomości języka polskiego/angielskiego (w zależności od języka, w którym prowadzone będzie kształcenie) na poziomie min. B2 (za poziom B2 – 80 punktów, C1/C2 – 100 punktów).

 

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców podejmujących kształcenie

w Politechnice Wrocławskiej. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Forma
kształcenia
Szczegóły Opłata za kurs Opłata rekrutacyjna
EUR PLN EUR PLN
KURS
JĘZYKA POLSKIEGO
letni 4-tygodniowy 420 1830 20 85
roczny 2000 8730 150 635
KURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
wakacyjny 660 2880 20 85
semestralny 1650 7200 150 635
roczny 3300 14400 150 635

 

 

 

Forma
kształcenia
Szczegóły Opłata za semestr Opłata rekrutacyjna
EUR PLN EUR PLN
STUDIA
I STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1250 5450 20* 85*
stacjonarne w języku angielskim 1500 6550 20 85
niestacjonarne na Wydziale Architektury 1500 6550 20 85
niestacjonarne
(z wyłączeniem studiów na Wydziale Architektury)
1000 4360 20 85
STUDIA
II STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1500 6550 20 85
stacjonarne w języku angielskim 2000 8730 20 85
niestacjonarne na Wydziale Architektury 1750 7640 20 85
niestacjonarne
(z wyłączeniem studiów na Wydziale Architektury)
1250 5450 20 85

*opłata rekrutacyjna na kierunku Architekrura I st. wynosi 150 PLN / 35 EUR.

 

Rekrutacja dla cudzoziemców na pełen cykl studiów na warunkach odpłatności oraz stypendystów NAWA na rok akademicki 2020/2021 Dokument do pobrania

 

Domy Studenckie Politechniki Wrocławskiej: strona

 

Kontakt

Dział Spraw Międzynarodowych

Sekcja Rekrutacji Studentów Obcokrajowców

admission@pwr.edu.pl

+48 71 320 3170

Zobacz, co możesz studiować na Politechnice Wrocławskiej>>