Wiza i przyjazd do Polski

Wszyscy zakwalifikowani na studia kandydaci otrzymają oficjalny, potwierdzający ten fakt dokument. Potwierdzenie o przyjęciu na studia zawiera informację o typie studiów, rozpoczęcia oraz czas ich trwania, warunki, na jakich kandydat będzie studia odbywał. Ten dokument jest podstawą do ubiegania się o wizę.

do-the-dew

O procedurze wyrobienia wizy warto zasięgnąć informacji w placówce konsularnej RP, stosownej do okręgu konsularnego miejsca zamieszkania: www.e-konsulat.gov.pl. Projekt nie pośredniczy w procedurze uzyskania wizy.

Dla przyjazdu do Polski, oprócz paszportu i wizy radzimy posiadać:
  • ubezpieczenie;
  • przynajmniej 1600 zł lub ekwiwalent w innej walucie wymienialnej na wydatki zapewniające dwumiesięczny pobyt (gotówka, wyciąg z banku, czeki podróżne, karty płatnicze lub kredytowe p wyciągiem salda rachunku);
  • potwierdzenie przyjęcia na studia z uczelni;
  • osoby, które nie ukończyły 18 roku życia podróżujące bez rodziców bądź prawnych opiekunów – notarialnie zatwierdzona zgoda rodziców na wyjazd zagranicę.