Warunki rozpoczęcia studiów przez cudzoziemców

Możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców zależą od ich statusu.

Jeśli posiadasz Kartę Polaka, czyli dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego (nie oznacza on jednak nadania obywatelstwa), możesz bezpłatnie studiować na polskich uczelniach publicznych na takich zasadach, jak Polacy.

Po przyjęciu na studia, masz prawo starać się o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi czy stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Możesz także wystąpić o Stypendium Rządu Polskiego.

http://www.wschod-zachod.org.pl/studia-w-polsce-dla-rodakow-z-zagranicy#Czy_masz_polskie

Osoby, które nie mają Karty Polaka, ale:

  • posiadają status uchodźcy;
  • dostali zgodę na osiedlenie się na terenie Polski;
  • korzystają z czasowej ochrony w Polsce
  • są pracownikami migrującymi, obywatelami UE/EOG lub członkami rodziny pracownika migrującego z UE/EOG;
  • mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • są obywatelami UE/EOG z prawem stałego pobytu

są przyjmowani na kształcenie w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem.

Pobierz dokument

Korzystanie z bezpłatnej nauki na polskich uczelniach dotyczy studiów dziennych, przy wyborze zaocznego lub wieczorowego trybu wymagane są odpowiednie opłaty.

Jeśli nie posiadasz Karty Polaka, ani nie spełniasz pozostałych warunków umożliwiających bezpłatne studiowanie w Polsce, możesz podjąć naukę odpłatnie.