Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Ankieta „Study in Wrocaw” (rejestracja tylko od 1 maja  do 9 lipca 2019 roku)
 2. Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek)  z >>apostille<< oraz >>tłumaczenie<<.
 3. Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z >>apostille<< oraz >>tłumaczenie<< (kandydaci na studia II stopnia).
 4. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 5. Certyfikat z języka polskiego (jeżeli kandydat posiada)**.
 6. Aktualna fotografia (w wersji elektronicznej) o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).
 7. Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia jak np. olimpiady, konkursy (jeżeli kandydat posiada)
 8. List motywacyjny w języku polskim
 9. Certyfikat ZNO, EGE, CT etc. lub inny z państwowego egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkoły średniej wraz z tłumaczeniem i apostille*
 10. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 PLN lub 19 EUR (po dokonaniu rejestracji kandydat otrzyma mail z fakturą do opłaty);

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, kandydaci sami składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.

*Dla ułatwienia i uproszczenia procedur rekrutacyjnych, na pierwszym etapie składania dokumentów przyjmowane są tłumaczenia na język polski wykonane przez osobę lub instytucję do tego uprawnione w kraju zamieszkania (np. biuro tłumaczeń), tłumaczenia nie muszą być zatwierdzone notarialnie.

**Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:

 • ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka polskiego uznawanego przez Uniwersytet organizowany jest egzamin z języka polskiego. Egzamin może zostać przeprowadzony za pośrednictwem Skype’a lub w Biurze Rekrutacji.

Po przyjeździe na studia należy dostarczyć:

 1. Oryginał świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z >>apostille<< oraz >>tłumaczeniem przysięgłym na j. polski<<.
 2. Oryginał dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek)  z >>apostille<< oraz >>tłumaczeniem przysięgłym na j. polski<<
 3. Aktualna fotografia w wersji drukowanej.
 4. Od osób niepełnoletnich oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wyjazd do Polski w celu podjęcia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz umocowanie do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.