Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dokumenty rekrutacyjne*:

 1. Formularz rejestracyjny projektu „Study in Wrocław”.
 2. Świadectwo maturalne (atestat+dodatek) z >>apostille<<  oraz >>tłumaczenie<< na j. polski.
 3. Dyplom licencjacki (dyplom bakaławra+dodatek) z >>apostille<<  oraz >>tłumaczenie<< na j. polski (kandydaci na studia II stopnia).
 4. Paszport zagraniczy (strona ze zdjęciem i danymi).
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji  (086-у(о), bez szczepień i dodatkowych badań) wraz z >>tłumaczeniem<<.
 6. Oświadczenie kandydata, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po przyjeździe do Polski (wzór).
 7. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania na czas studiów w Polsce (wzór).
 8. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz >>tłumaczenie<< na j. polski. Zaświadczenie to może wydać ambasada RP w danym kraju, ambasada tego kraju w Polsce lub odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju. Nie jest wymagane od kandydatów z Ukrainy. Dla kandydatów na studia II stopnia – jeżeli na dyplomie lub w suplemencie stanowiącym integralną część dyplomu nie zawarto informacji, że uprawnia on do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania, kandydat jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie potwierdzające, że posiadany przez kandydata dyplom uprawnia go do studiowania w kraju wydania dyplomu wystawione przez urząd stanowiący odpowiednik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany.
 9. Poświadczenie znajomości języka, w którym mają być prowadzone studia. Minimalny wymagany poziom: B2.

Dokumenty wymagane w kolejnych etapach rekrutacji*:

 1. 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy)
 2. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub umowa z NFZ.
 3. Dokument uprawniający do pobytu w Polsce (wizy)
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i za studia.

* Po przyjeździe dostarcz do Biura Rekrutacji wszystkie wymagane dokumenty (oryginały) wraz z kserokopiami nie później niż do 27. 09. 2019 r.

Wymagane dokumenty na studia I stopnia>>

Wymagane dokumenty na studia II stopnia>>