Politechnika Wrocławska

Dokumenty rekrutacyjne (dla kandydatów na zasadach odpłatności):

  1. Rejestracja w systemie IRC – wydrukować formularz z systemu.
  2. Świadectwo maturalne (atestat+dodatek) opatrzone  >>apostille<  (dla kandydatów na studia II stopnia bez apostille) wraz z tłumaczeniem notarialnym/przysięgłym na język polski/angielski. Uczelnia może zażądać tłumaczenia dokumentów na  język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych>>, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenia sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.
  3. Dyplom licencjacki (dyplom bakaławra+dodatek) opatrzony   >>apostille<  (kandydaci na studia II stopnia) wraz z tłumaczeniem notarialnym/przysięgłym na język polski. Uczelnia może zażądać tłumaczenia dokumentów na  język polski/angielski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych>>, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenia sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.
  4. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
  5. Jeśli kandydat zamierza studiować w języku polskim – 1) zdanie egzaminu ze znajomości języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Politechnice Wrocławskiej (koszt: 280-400 zł ) lub 2) udział w rocznym  przygotowawczym kursie języka polskiego w Politechnice Wrocławskiej lub 3) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: http://www.certyfikatpolski.pl/  lub 4) udział w wakacyjnym kursie j. polskiego przy Politechnice Wrocławskiej, oraz zdanie egzaminu końcowego z j. polskiego na poziomie B2. Jeśli kandydat zamierza studiować w języku angielskim – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, (np. 6.5 punktów w IELTS lub 87 punktów w TOEFL IBT); Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej w j. angielskim;
  6. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kandydat może podjąć studia na Politechnice Wrocławskiej, na określonym kierunku i formie kształcenia. Jeśli zaświadczenie jest w języku innym niż j. polski/angielski, wymagane jest tłumaczenie na język polski/angielski. Uczelnia może zażądać tłumaczenia dokumentów na  język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych>>, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenia sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.
  7. Polisa ubezpieczeniowa obejmująca cały okres kształcenia (minimalnie przez pierwszy rok studiów)
  8. Portfolio (dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kierunek Architektura)

 

W celu uzyskania wstępnej akceptacji na studia kandydat załącza skany dokumentów w systemie IRC w wyznaczonym terminie.

Po przyjeździe do Wrocławia, kandydat  składa  w Sekcji Rekrutacji Studentów Obcokrajowców oryginały i kopie wszystkich dokumentów. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za studia należy przesłać na maila.