Regulamin

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w projekcie „Study in Wrocław”.

Przedmiotem regulaminu jest określenie zakresu wsparcia oferowanego w ramach projektu, zasad udziału, praw i obowiązków uczestników projektu. Udział w projekcie, a tym samym we wszelkich formach wsparcia w ramach  projektu jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu

Projekt jest adresowany do kandydatów posiadających obywatelstwo jednego z krajów nienależących do Unii Europejskiej (Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Gruzja, Uzbekistan, Kazachstan, Azerbejdżan) i nie posiadających Karty Polaka.

Rekrutacja i zakwalifikowanie do projektu

1. Procedura rekrutacji w ramach projektu składa się z trzech etapów:

I – ocena spełnienia wymogów formalnych;

II – weryfikacja znajomości języka polskiego;

III – ocena dokumentów przez komisje rekrutacyjne każdej uczelni.

2. Do rekrutacji w ramach projektu może przystąpić kandydat spełniający następujące kryteria formalne:

a)      posiadanie świadectwa maturalnego (atestatu);

b)      dla kandydatów na studia II stopnia – dyplom  studiów I stopnia;

c)      znajomość języka polskiego>> w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów – min. B1 (dla kandydatów na studia w j. angielskim – znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym przez uczelnie).

Spełnienie przez kandydata wszystkich ww. wymienionych wymogów oznacza przekazanie przez biuro projektu formularza aplikacyjnego do rozpatrzenia przez właściwe komisje rekrutacyjne poszczególnych uczelni.

Z postępowania wyklucza się osoby, które zostały przyjęte na studia w ramach projektu w latach poprzednich.

3. Kandydat zgłasza się do udziału w projekcie wypełniając formularz rekrutacyjny online na stronie www.study-in-wroclaw.pl.

4. Kandydat może podawać dokumenty aplikacyjne tylko na 1 wybraną uczelnię, 1 wydział i 1 kierunek.

5. Kandydat składa dokumenty bezpośrednio do działów zajmujących się rekrutacją cudzoziemców w terminach podanych na stronie uczelni i projektu.

6. Komisje rekrutacyjne uczelni rozpatrują wyłącznie kompletne pakiety dokumentów podane w terminie.

7. Znajomość języka polskiego weryfikuje jednostka uczelniana do tego upoważniona poprzez rozmowę przez Skype lub inny opisany w harmonogramie rekrutacji sposób. Protokół z rozmowy dołączany jest do dokumentów kandydata.

8. Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia podejmują komisje rekrutacyjne poszczególnych uczelni po rozpatrzeniu dokumentów wszystkich kandydatów.

Zwolnienie z opłat za studia

1. W ramach projektu niektóre uczelnie oferują określoną liczbę miejsc bezpłatnych (konkretną liczbę miejsc określa się co roku).
2. Osoby, które będą zwolnione z opłat za studia na podstawie konkursu wyłania komisja rekrutacyjna uczelni na podstawie kryteriów:

  • poziom znajomości języka polskiego;
  • średnia ocen ze świadectwa maturalnego;
  • oceny z przedmiotów kierunkowych;
  • motywacja do nauki.

3. Uczelnie nie oferują bezpłatnych miejsc dla kandydatów w ramach studiów zaocznych (oprócz uczelni niepublicznych), studiów doktoranckich, a także nauki w studium języka polskiego na kursie rocznym, semestralnym, letnim.

4. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na zasadach zwolnienia z opłat a spełniają wymogi rekrutacyjne uczelni mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności.

5. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia na zasadach zwolnienia z opłat nie mogą zmienić kierunku studiów.

Warunki studiowania

1.      Po przyjęciu na konkretną uczelnie kandydat podlega wewnętrznemu regulaminowi studiów swojej uczelni.
2.      Przyjęci na studia kandydaci nie otrzymują ze strony projektu pomocy materialnej ani finansowej w trakcie studiów.
3.      Studenci samodzielnie ponoszą koszty utrzymania i opłaty za akademik.

     Obowiązki uczestnika

Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

a)      dbania o godność studenta i dobre imię uczelni;

b)      udziału w badaniach ewaluacyjnych w ramach projektu (ankiety ewaluacyjne m.in. oceniające oczekiwania/potrzeby uczestników projektu);

c)      udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu;

d)     udzielenia zgody na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, na których widnieje postać uczestnika;

e)       przystąpienia do egzaminów i testów wewnętrznych wymaganych na poszczególnych kierunkach uczelni;

f)       zapoznania się z niniejszym regulaminem.