Partnerzy Projektu

Visa and Work to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze prawnej cudzoziemców. Wiedza i wieloletnie doświadczenie w obszarze legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce pozwala na trafną ocenę potrzeb naszych klientów. Świadczymy skuteczne wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców, a także osób fizycznych chcących uregulować sprawy prawne w kwestii swojego pobytu czy pracy w Polsce. Z powodzeniem pomagamy przy nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości, a także rejestracji aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa oraz zameldowania. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy oraz maksymalne zaangażowanie w jej pomyślne rozstrzygnięcie.

I. LEGALIZACJA POBYTU I PRACY
Firma Visa and Work Sp. z o.o. kompleksowo zajmuje się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, w szczególności pomaga w uzyskaniu:
Zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
Zezwoleń na pracę typ A, B, C, D, E
Zezwoleń na pobyt stały
Zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Rejestracji pobytu obywateli UE i inne.
Cofaniu zakazu wjazdu cudzoziemcom

Oferta obejmująca kompleksową obsługę pracowników (oraz ich rodzin w zakresie legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP) dotyczy wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych przed właściwym Wojewodą w celu uzyskania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Polsce przez pracowników wskazanych przez Zleceniodawcę.

Zakres działań:
Firma Visa and Work Sp. z o.o. odpowiada za całość procesu uzyskania przez pracowników firmy współpracującej zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Polsce w szczególności:
1. Przygotowuje wraz z cudzoziemcem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wraz z niezbędnymi załącznikami (w siedzibie Visa and Work lub zdalnie).
2. Przygotowuje w imieniu Zleceniodawcy wnioski celem uzyskania zezwoleń na pracę.
3. Wnioskuje w imieniu firmy Zamawiającej i cudzoziemca do właściwych urzędów skarbowych, urzędów pracy, innych instytucji w celu uzyskania niezbędnych w procesie legalizacji pobytu dokumentów (tj. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, przeprowadzenia badania rynku pracy, itd.)
4. Składa wraz z cudzoziemcem wniosek do właściwego Wojewody (wniosek wysyłany pocztą, składany osobiście we Wrocławiu – w przypadku konieczności złożenia wniosku w delegaturach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego transport organizuje firma Visa and Work, w przypadku wniosków składanych w innych województwach sposób złożenia wniosków jest każdorazowo ustalany indywidualnie).
5. Reprezentuje cudzoziemca i firmę przed właściwym Wojewodą, odpowiada na wszelkie pisma, przygotowuje wraz z cudzoziemcem niezbędne dla urzędu wyjaśnienia.
6. Odbiera w imieniu cudzoziemca i pracodawcy zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę oraz doręcza je zamawiającym.
7. Informuje cudzoziemca o terminie odbioru karty pobytu.

Wszelkie niezbędne druki (wnioski, wzory zaświadczeń) dostarcza Visa and Work

II. SZKOLENIA
„Szkolenie w zakresie zagadnień związanych z aspektem prawnym pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce oraz ich zastosowanie w praktyce” prowadzone jest przez p. Tomasza Brudera, p. Marka Kaletę – osoby związane są z tematyką legalizacji od kilkunastu lat. Posiadana wiedza teoretyczna oraz ogromne doświadczenie zawodowe dają gwarancję, że przekazane treści podczas szkolenia znajdują swoje odzwierciedlenie w praktyce i są zgodne z polskim prawem.

Głównym celem spotkania jest rozwiązanie problemów związanych z legalizacją pracy i pobytu w Polsce. Do zakładanych efektów możemy zaliczyć:
1. Kompleksowe wsparcie informacyjne w zakresie problematyki związanej z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.
2. Zabezpieczenie firmy przed konsekwencjami wynikającymi z nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców.
3. Podniesienie jakości świadczonych usług, a tym samym wzrost innowacji oraz maksymalizacja efektywności dostępnych zasobów.

Program szkolenia został podzielony na dwie części. Czas jego trwania to 6 godzin łącznie z przerwami. Każda osoba otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające w nim udział. Minimalna liczba uczestników wynosi 3 osoby.

III. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
Firma Visa and Work Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców pomaga im w zaspokojeniu potrzeb kadrowych zarówno poprzez rekrutację pracowników do pracy bezpośrednio u Partnera jak również poprzez dostarczanie pracowników tymczasowych.