PESEL i zameldowanie

PESEL to podstawowy numer ewidencyjny obowiązujący w Polsce. Jeśli jesteś cudzoziemcem i dostałeś zgodę na pobyt o stałym charakterze w Polsce (na przykład: masz status uchodźcy albo zgodę na pobyt stały), możesz się zameldować, a automatycznie otrzymasz numer PESEL. Jeśli dostałeś zgodę na pobyt czasowy, a jakiś urząd wymaga od Ciebie numeru PESEL, to możesz złożyć wniosek do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta  indywidualnie.

Potrzebne dokumenty to: paszport oraz dokument uzyskany na terenie Polski: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy.

http://bip.um.wroc.pl/cases/content/17181

Pamiętaj! We wniosku musisz wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać Ci również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Zameldowanie

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej muszą zameldować się w Urzędzie Miasta najpóźniej czwartego dnia pobytu, jeśli planują pobyt w Polsce dłuższy niż 14 dni.

Do zameldowania potrzebne są:

  • paszport;
  • wiza lub dokument podróży (pozwolenie na czasowy pobyt, poświadczenie o nadaniu statusu uchodźcy lub inny dokument wymieniony na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/obowiazek-meldunkowy/12986,Zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-czasowy.html )
  • formularz zgłoszenia czasowego pobytu znajdziesz tutaj: https://msw.gov.pl/download/1/21952/POBYTCZASOWY.pdf
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
  • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

Usługa zameldowania jest bezpłatna. Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu  zgłoszenia.