Politechnika Wrocławska

Dokumenty rekrutacyjne (kandydat przesyła skany dokumentów*)

 1. Rejestracja w systemie JSOS>>  – wydrukować formularz z systemu.
 2. Świadectwo maturalne (atestat+dodatek) opatrzone  >>apostille<  (dla kandydatów na studia II stopnia bez apostille) wraz z tłumaczeniem notarialnym/przysięgłym na język polski. Uczelnia może zażądać tłumaczenia dokumentów na  język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych>>, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenia sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.
 3. Dyplom licencjacki (dyplom bakaławra+dodatek) opatrzony   >>apostille<  (kandydaci na studia II stopnia) wraz z tłumaczeniem notarialnym/przysięgłym na język polski. Uczelnia może zażądać tłumaczenia dokumentów na  język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych>>, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenia sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.
 4. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 5. Potwierdzenie znajomości j. polskiego – 1) zdanie egzaminu ze znajomości języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Politechnice Wrocławskiej (koszt: 300zł ) lub 2) udział w rocznym  przygotowawczym kursie języka polskiego w Politechnice Wrocławskiej lub 3) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: http://www.certyfikatpolski.pl/  lub 4) udział w wakacyjnym kursie j. polskiego przy Politechnice Wrocławskiej, oraz zdanie egzaminu końcowego z j. polskiego na poziomie B2;
 6. Jeśli kandydat zamierza studiować w języku angielskim – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, (np. 6.5 punktów w IELTS lub 87 punktów w TOEFL IBT); Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej w j. angielskim;
 7. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kandydat może podjąć studia na Politechnice Wrocławskiej, na określonym kierunku. Jeśli zaświadczenie jest w języku innym niż j. polski/angielski, wymagane jest tłumaczenie na język polski/angielski. Uczelnia może zażądać tłumaczenia dokumentów na  język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych>>, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo tłumaczenia sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.
 8. 1 fotografia papierowa – oficjalne zdjęcie, o rozmiarze 3,5 cm x 4,5 cm (po przyjeździe)
 9. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (200 euro). Opłata rekrutacyjna – opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia pobierana przez uczelnie). Bezzwrotna opłata obowiązująca każdego kandydata na studia.
 10. Polisa ubezpieczeniowa obejmująca cały okres kształcenia (minimalnie przez pierwszy rok studiów)
 11. CV (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 12. Portfolio (dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kierunek Architektura)
 13. Potwierdzenie opłaty za studia (studia płatne)
 14. 2 egzemplarze umowy podpisanej przez kandydata (dotyczy studentów na studiach płatnych). Jeśli jest nieletni to rodzice również musza ją podpisać.

 

*Po przyjeździe do Wrocławia, kandydat  składa  w Dziale Rekrutacji  oryginały wszystkich dokumentów.